1. تشکر از همراهی شما
  2. افتتاحیه نمایشگاه
  3. برگزاری نمایشگاه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی مانعی ندارد
  4. زمان برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان مشخص شد
  5. نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تاشکند