1. تاریخ برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان و آسانسور
  2. صنعت نمایشگاهی در دوران پسا کرونا (مقاله)
  3. قابل توجه متقاضیان
  4. صادرات به افغانستان